• slide
    slide
  • slide
    slide
  • slide
    slide

News

ข่าวสภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ DMSc Award ประจำป
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การกำหนดแบบตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ 
สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กระ
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ม.ขอนแก่น
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

ข่าวการศึกษาต่อเนื่อง

What we do

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
เกณฑ์มาตรฐานการจัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง

Who we are

สมัชชาสุขภาพ เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และผลักดันจนเกิด พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน และตามมาตรา ๑๓(๗) กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ(คสช.) และนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากทั้งหมด ๖ สภาวิชาชีพ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

Stay connected with our social network