• slide
    slide
  • slide
    slide
  • slide
    slide

News

ข่าวสภาเทคนิคการแพทย์

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน
โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคใต้
ขยายเวลาลงทะเบียนถึง 25 มกราคม โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจร เขตสุขภาพที่ 1 2 และ 3
แจ้งผลการทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ม.ขอนแก่น
สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์

ข่าวการศึกษาต่อเนื่อง

Who we are

สมัชชาสุขภาพ เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และผลักดันจนเกิด พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน และตามมาตรา ๑๓(๗) กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ(คสช.) และนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากทั้งหมด ๖ สภาวิชาชีพ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

Stay connected with our social network