กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Microbiology result interpretation
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: จุฬาลักษณ์ กลับเกตุ Email :: julaluk.kl@nhealth-asia.com เบอร์โทร :: 081-819-0983
วันที่อบรม 01/07/2566 - 31/07/2566 คะแนน 2.0
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 ปี 2566
สถานที่ :: อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 08/07/2566 - 09/07/2566 คะแนน 15.0
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “The ripple effect of COVID-19 pandemic on respiratory virus research and healthcare: Genetic analysis of influenza viruses and SARS-CoV-2” “ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อวงการวิจัยและการสาธารณสุขด้านเชื้อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ: การวิเคราะห์พันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ SARS-CoV-2”
สถานที่ :: โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ธนากร ศรีแสนใช้ Email :: virology.a.t@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306
วันที่อบรม 10/07/2566 - 13/07/2566 คะแนน 25.0
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ภาคทฤษฎี)
สถานที่ :: มหาวิทยาลัยรังสิต โรงแรมอโนมา และศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ Email :: faongchat.j@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 0856611945
วันที่อบรม 15/07/2566 - 23/09/2566 คะแนน 32.0
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การฝึกปฎิบัติการนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
สถานที่ :: มหาวิทยาลัยรังสิต โรงแรมอโนมา และศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ Email :: faongchat.j@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 0856611945
วันที่อบรม 15/07/2566 - 21/10/2566 คะแนน 40.0
หลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ในกลุ่มโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก (ภาคปฏิบัติ)
สถานที่ :: ภาคปฏิบัติ onsite คณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ.
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม Email :: narumol.ch@psu.ac.th เบอร์โทร :: 0924594451
วันที่อบรม 17/07/2566 - 21/07/2566 คะแนน 25.0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา"
สถานที่ :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวสุพรรษา เอี๋ยวประเสริฐ Email :: supansa.eaw@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 02-441-4371-5 ต่อ 2843
วันที่อบรม 19/07/2566 - 21/07/2566 คะแนน 17.0
โครงการการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง เกล็ดเลือด โรคที่มีความผิดปกติของเกล็ดเลือด และตัวอย่างกรณีศึกษา(อบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์)
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นันทพร อินเขาย้อย Email :: Nuntaporni@nu.ac.th เบอร์โทร :: 0896419290
วันที่อบรม 20/07/2566 - 20/07/2566 คะแนน 5.5
MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปี 2566
สถานที่ :: อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 22/07/2566 - 23/07/2566 คะแนน 16.0
Blood Transfusion in newborns & neonates
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: จุฬาลักษณ์ กลับเกตุ Email :: julaluk.kl@nhealth-asia.com เบอร์โทร :: 081-819-0983
วันที่อบรม 01/08/2566 - 31/08/2566 คะแนน 2.0