กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 9/2563 (493)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 2,3 ชั้น9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/11/2563 - 26/11/2563 คะแนน 2.0
Sysmex Scientific Seminar _ Current role of D-dimer in the management of venous thrombosis
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 26/11/2563 - 26/11/2563 คะแนน 1.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ขั้นต้น (Embryologist in assisted reproductive technology laboratory - a basic training course)
สถานที่ :: อาคารพระพิฆเนศ ตึก 6 ห้อง 6-602 มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 28/11/2563 - 29/11/2563 คะแนน 14.0
การประชุมเชิงวิชาการ “LA pitfall”
สถานที่ :: ห้องประชุมของบริษัทแอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 30/11/2563 - 30/11/2563 คะแนน 2.0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ระดับเทศ
สถานที่ :: โรงแรมเดอะเล็คกาซี่
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 30/11/2563 - 04/12/2563 คะแนน 25.0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 01/12/2563 - 01/12/2563 คะแนน 2.0
ORTHO Transfusion Medicine : Online Education Program (ครั้งที่ 6)
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 15/12/2563 - 15/12/2563 คะแนน 1.0
Social Media Beware and Be Aware
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 16/12/2563 - 16/12/2563 คะแนน 1.0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางชีวโมเลกุลเรื่อง การออกแบบ การตรวจวิเคราะห์และแปลผลทางการแพทย์แม่นยา (Precision Medicine)
สถานที่ :: ห้องบรรยาย 416 และ ห้องปฏิบัติการ 415 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 16/12/2563 - 18/12/2563 คะแนน 16.5
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 18/12/2563 - 18/12/2563 คะแนน 1.0