กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ ปี 2565" รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ (จัดผ่านระบบออนไลน์)
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 105
วันที่อบรม 10/09/2565 - 10/09/2565 คะแนน 4.0
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
สถานที่ :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ Email :: maneerut.sr@wu.ac.th เบอร์โทร :: 0890127869
วันที่อบรม 14/09/2565 - 21/09/2565 คะแนน 2.0
Thailand Lab 2022
สถานที่ :: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รณพร ประสงค์สุข Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 14/09/2565 - 16/09/2565 คะแนน 11.0
โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ "Six sigma"
สถานที่ :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ศศิกานต์ ศิริพุฒิสรรค์ Email :: sasikarn.si@nhealth-asia.com เบอร์โทร :: 097-1874013
วันที่อบรม 21/09/2565 - 21/09/2565 คะแนน 2.0
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 10)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 22/09/2565 - 22/09/2565 คะแนน 1.0
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ (จัดผ่านระบบออนไลน์)
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 105
วันที่อบรม 24/09/2565 - 25/09/2565 คะแนน 15.0
โครงการ Journal Club ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
สถานที่ :: รูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ดร.นพ. กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ Email :: pkittiphong@hotmail.com เบอร์โทร :: 0972370819
วันที่อบรม 15/10/2565 - 24/12/2565 คะแนน 24.0
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
สถานที่ :: โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รณพร ประสงค์สุข Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 27/10/2565 - 28/10/2565 คะแนน 8.5
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 11)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: ppoomnik@orthoclinical.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 27/10/2565 - 27/10/2565 คะแนน 1.0
Quality on stage : e learning practices sharing
สถานที่ :: Virtual Meeting
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: จารุพรรณ พฤกษมาศ Email :: jaruparn.prucksamas@roche.com เบอร์โทร :: 085-9182371
วันที่อบรม 04/11/2565 - 04/11/2565 คะแนน 1.5