รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 02 รุ่นที่ 26

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
1นางสาว กมลทิพย์ กฤษฎารักษ์
2นางสาว กฤติยา ถาวรผล
3นาย กฤษดา โพธิ์สาวัง
4น.ส. กาญจนา บุญนาค
5นส. กิตติมา เกิดเสวียด
6นทพ. จตุรภัทร ชาญณรงค์
7นางสาว จันทร์สุดา ขลังวิชา
8นาง จารุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล
9นางสาว จาฬุภรณ์ ชุมพล
10นาย จีระพันธุ์ นิ่มเอี่ยม
11นางสาว ชมพูนุท เจริญทิม
12นาย ชาตรี รัชชะ
13นางสาว ชไมพร อุเหล่า
14นางสาว ญาฐิฌา จตุพร
15น.ส. ญาดา คณานุรักษ์
16นาง ฐิติมา ยิ้มเที่ยง
17นางสาว ณัชชดา นิชกรเจริญ
18นางสาว ณัฏฐธิดา วายโศกา
19นาย ณัฐพงษ์ ศิริอาภรณ์
20นางสาว ณัฐริดา เวียงดินดำ
21ดร.ทนพญ. ณิชชา ไพรัตน์
22นางสาว ดารารัตน์ วันขวา
23นาย ธนากร บำขุนทด
24นางสาว ธนาภา มาช่วย
25นางสาว ธนาวรรณ สัมมา
26นางสาว ธัชภร อัศวคงคารัตน์
27นางสาว ธัญญาลักษณ์ วงค์เขื่อนแก้ว
28นางสาว นันท์นภัส อิ่นอ้าย
29นางสาว นัยนา พุทธเสน
30นางสาว นิชาดา เจือบุญ
31นางสาว นิตา นาคบัว
32นางสาว นิภาพร สุขสมบูรณ์
33นาง นิสารัตน์ พูลอนันต์
34นางสาว นุสรา ศรีแสงอ่อน
35นาย นเรศ พูลอนันต์
36นางสาว ปนัชสิริ ระประเสริฐ
37นาย ประวีณ วยัคฆานนท์
38นางสาว ปวีณา ครุฑบึงพร้าว
39นาง พจนา จันทนาอรพินท์
40นางสาว พนาพร แสนจันทร์
41นางสาว พรรณพร เสมอใจ
42นางสาว พรรณวิภา ธนกัญญา
43ดร.ทนพ. พลากร พุทธรักษ์
44นาง พวงผกา กิตติยะ
45นาย พัศวัฒน์ ศุภดำรงค์เกียรติ
46นางสาว พิชามญชุ์ บุญสุระ
47นางสาว พุทธมาศ หล้านามวงค์
48นางสาว ภัทรา วิไลจันทร์
49นางสาว ภาวินี สวนสำราญ
50นาย มนัส รัตวัตร
51นางสาว มัลลิกา สุฤทธิ์
52นางสาว ยุพารัตน์ อินต๊ะรัตน์
53ดร ยุพิน โจ้แปง
54นางสาว รมิดา วชิรกมลธร
55ร.ท.หญิง รัชชุกร ใจกล้า
56นางสาว วรรณรัตน์ ตั้งตระกูลทรัพย์
57นางสาว วรวลัญช์ ทองคำ
58นางสาว วรัญญา เกตุเต็ง
59นางสาว วราภรณ์ บุบผา
60นางสาว วราภรณ์ ฟักโพธิ์
61ทนพญ. วริศรา ศรีตะปัญญะ
62นางสาว วริสรา เชื้อยา
63นางสาว วลัยรัตน์ คำหมื่น
64นาย วินิจ อินทร์สุข
65นางสาว วิภาวี พรมณ๊
66นางสาว วิยรรดา บัวแย้ม
67นาย วิสุทธิ เจิมสวัสดิ์
68นางสาว วีรยา เพ็งช่วย
69นาย วีรวัฒน์ สีดาจักร์
70นาย วีระพล ภู่หมี
71นาย วุฒิชัย จิตรมา
72นาย ศราวุฒิ ชาติชัย
73นางสาว ศริยา หงษ์ยิ้ม
74นาง ศิริรักษ์ เลิศสินสานนท์
75น.ส. ศุภลักษณ์ โชควิทยา
76นาย ศุภวัฒน์ ทองมาก
77นางสาว สขิลารัชต์ อิสริยะกานนท์
78นางสาว สมฤดี สละ
79นาย สาคร วันทอง
80นางสาว สาริณีย์ คุ้มสูงเนิน
81นางสาว สุภมาศ ลายเงิน
82นาย สุริยา ไชยนาคร
83นาง หัทยา ธัญจรูญ
84นางสาว ฬุริยา สุวรรณพฤกษ์
85นางสาว อนุธิดา วิริยวงศกร
86นา่ง เบญจมาศ ศรีคิรินทร์
87นางสาว เพ็ญรัตน์ สุพจน์พงศ์
88นาย เอกชัย วัฒนานิล
89นางสาว ไอริณ ศรีละออ
  • 1