รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 Online รุ่นที่ 3

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
1นางสาว กนกวรรณ ง๊ะสมัน
2นางสาว กมลชนก เด่นวัฒนา
3นางสาว กรกนก อุสานสา
4นางสาว กฤติยาภรณ์ ทุ่งเย็น
5นาย การัณย์ สารรัตน์
6นาย ก้านแก้ว ราชดุษฎี
7นางสาว ขวัญล่า บุญมามี
8นางสาว จันจิรา มะโนคำ
9นางสาว จินตนา พรมลี
10นาย จิรพันธ์ แสงสุริยะ
11นาย จิราวุธ ติมนตรี
12นาย ชญานิน จันทระ
13นางสาว ชลธิชา สุต๋าคำ
14นางสาว ชวิศา อรพินปฏิพัทธ์
15นาย ชัยสิทธิ์ สุวรรณจักษ์
16นางสา่ว ชุติมา หนูบ้านยาง
17ทนพ. ณรงค์เขตร หลีเกษรากรณ์
18นาย ณวัฒน์ เก้าเอี้ยน
19นาย ณัฐปคัมภ์ ศรีวิจิตร
20น.ส. ณัฐวดี เพชรทอง
21นางสาว ณิฎฐา เสนาพงศ์
22นางสาว ดวงขวัญ กาญจนอำพล
23นางสาว ทิพชาฎา เย่าตัก
24นาง ทิพย์วัลย์ ไพศาล
25นางสาว ทิพวรรณ ภูเวียง
26นางสาว ธณัชฌา โยธาจันทร์
27นางสาว ธันยพร พูลศิริ
28นางสาว ธารทิพย์ เถื่อนศรี
29นางสาว ธาราวรรณ ฉวีนิรมล
30นางสาว นารีรัตน์ คลังทองงาม
31นาย บุญฤทธิ์ บุญสนอง
32นางสาว ปทุมวรรณ ตุ้ยแสง
33นางสาว ปาริษา ศักดิ์สุภา
34นางสาว ปิ่นกมล วสีวิวัฒน์
35นาย พงศกร บ้างตำรวจ
36นางสาว พนิดา ยันตะพันธ์
37นางสาว พัชรา แสงสรทวีศักดิ์
38นางสาว พัชราภรณ์ พรมลัทธิ์
39น.ส. ภคปภา โชติศาตพร
40นางสาว ภัสพร แซ่เตียว
41นาย ภูชิสส์ รัตนบุษยาพร
42นาย มณเฑียร ดีขุนทด
43นางสาว มนต์ชนก เต็มภาชนะ
44นางสาว รัตน์วดี มงคลแสงสุรีย์
45นางสาว ฤทัย แจ่มใส
46นาย วชิราวุธ ใจหวัง
47นางสาว วรรณิตา ไชยูปถัมภ์
48นางสาว วรันกร เกยูรวงศ์
49นางสาว วราลี ปานลักษ์
50ทนพญ วันทนิช ไพโรจน์
51นาง วันวิสา เกษแก้ว
52นางสาว วาสนา ภูผาผัน
53นางสาว วิกานดา ใจหล้า
54นางสาว ศมนันท์ ทองย้อย
55นาย สมชิต เจตบุตร
56นางสาว สิริยาพร ขาวจิตร์
57น.ส. สุชาวดี เทวาพิทักษ์พร
58นางสาว สุดาวรรณ ลิวัน
59นางสาว สุธาธิดี อรรถธรรมสุนทร
60นาง สุพัตรา เส้งส่ง
61นางสาว สุวธนา เสวก
62นาย สุวิจักขณ์ เหมชัชวาลย์
63ทนพ. อนุรักษ์ ชูสุวรรณรักษ์
64นางสาว อรพรรณ เกิดสวัสดิ์
65นางสาว อริสา พรหมณาเวช
66นางสาว อวัสดา อินยาสม
67นางสาว อังคณา สักกะโต
68นาย+ อุเทน เกตุเทศ
69นางสาว เกศศิรินทร์ คำปิ่น
70นางสาว เพ็ญนภา อินทร์ชัย
  • 1