รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนามฯ รุ่นที่ 5 (Onsite)

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
1นางสาว กรรณิการ์ จินดารัตน์
2นาย กัณรวีร์ กุลพัฒน์สุวรรณ
3นางสาว กัลนา แจงบำรุง
4นาย กาญจนฤกษ์​ โกศลวรรธนะ
5นางสาว กาญจนา ชำนาญกร
6นางสาว กุลวดี เหล็กดี
7นางสาว จิราภรณ์ มัธยมกุล
8นาย ณรงค์ศักดิ์ ช่วยศรี
9นางสาว ณัฐกมล เฉลิมพงษ์
10นางสาว ณิชาภา นุ่นสง
11นาง ธามน จานทอง
12นางสาว ธีร์รัชต์ มนต์ประจักษ์
13นางสาว ธุรดา แก้วใส
14น.ส. นนทพร ณ กาฬสินธุ์
15นาย นพดล พิกุลเงิน
16นางสาว นลินี นาคดี
17น.ส. นิลเนตร ประจำตน
18นางสาว นุชชลิตา อาแว
19ดร. ภัทจิรา ทัตตานนท์
20นาย ภาณุพงศ์ มุกนำพร
21นาย ภาสกร กุลธรนฤพาน
22พ.ต.ท.หญิง ยสุดามา ชัยมาด
23อ. รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี
24นางสาว รัษฎา บุ้งทอง
25นางสาว วรรณชนก นันทเจริญ
26นางสาว วรรณภา พจน์จังหรีด
27นางสาว วริศรา ชอบธรรม
28นางสาว วันเพ็ญ ฉิมพาลี
29นางสาว ศลัยลา กาติวงศ์
30น.ส. ศิรประภา บุญเจริญ
31น.ส. ศิริวิมล แก้วกระโทก
32นางสาว สิรฉัตร วรวัฒนธรรม
33นางสาว สุณิชญา จาดศรี
34นางสาว สุดารัตน์ โมกขรัตน์
35นางสาว สุธาทิพย์ ดำนิล
36นาง สุมาภรณ์ สังข์กุญชร
37นางสาว สุรางค์ รุ่งเรือง
38นาง อรญา กำเนิดสินธุ์ งามเลิศ
39นางสาว อรวรา มูลวงค์
40นางสาว ออมสิน ธิยาเวช
41นาย อัฐพันธ์ หมอช้าง
42นาย อาลียัส บินยาซิง
43นางสาว เกวลิน วงศ์โถง
44นาง เบญจมาศ อินทกรอุดม
45น.ส. เบญญาภา สุริยา
46นาย เอกราช ผาคำ
47นางสาว แก้วตา เนตรโพธิ์แก้ว
  • 1