รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนามฯ รุ่นที่ 5 (Online)

No ชื่อ (เรียงตามตัวอักษร)
1น.ส. กชผกา ใหม่ยศ
2นางสาว กนกอร อินทนุพัฒน์
3นาย กรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี
4นางสาว กรธิภา ใจส่วย
5นางสาว กัลยาณี อัญชลีกุล
6นาง การะเกด นุกุลสุวรรณ
7นางสาว กิตติพร ทับชม
8นางสาว คนึงนุช คำหล้า
9นางสาว จริยา มูลผดุง
10นางสาว จารุณี พรสิริภากุล
11นาย จิตรกร ภัสดาภรณ์
12นางสาว จินตหรา พิมพ์เชื้อ
13นาง จินตหรา เชื้อเมืองพาน
14นางสาว จิราภรณ์ ไทยเจริญ
15นส. ฉันทนา วันชัย
16นาย ชฎิล ทองเปี่ยม
17นางสาว ชนากานต์ จันทวงษ์
18นาย ชาคริต เชาวฤทธิ์
19นางสาว ชุติกาญจน์ ทองหุ้ม
20นางสาว ชุติมน พิรุณทอง
21นาง ชุติมา นวรัตนวรกุล
22ทนพ. ซุลกิฟลี​ หะยีเยะ​
23นางสาว ซูเฟีย รอนิง
24นางสาว ณพิชภร จันเวียง
25นาย ณรงศ์รัชต์ แทนหาญ
26ทนพ. ณัฐดนัย ลินจงสุบงกช
27นางสาว ณัฐรดา เสนาสนะ
28นางสาว ณัฐวดี เชื้อสุวรรณ์
29นางสาว ณัฐอมร รอดคุ้ม
30นางสาว ณิชาภา นุ่นสง
31ทนพญ. ดวงกมล ถนนแก้ว
32นางสาว ดวงภัทร คุ้มสกุลไทย
33นางสาว ดิศราพร เผือดนอก
34น.ส. ทัศนีย์ ศรีวิชัย
35นางสาว ทิพย์ฤทัย พานิชชาติ
36นางสาว ธณิชา ป้องชารี
37นางสาว ธณิชา ป้องชารี
38น.ส. ธนภรณ์ ก่อสร้าง
39นาย ธนาวุฒิ ติกุล
40นางสาว ธนิฏฐา จันนา
41นางสาว ธนิสรา เมธีวรเวช
42นาย ธรรศภาคย์ เจริญพานธุวงศ์
43นาย ธีระพงษ์ ค้าไป
44นางสาว ธุรดา แก้วใส
45นางสาว นฎา ปิตะบุตร
46นาง นรินรัตน์ บุญฉ่ำ
47นางสาว นลินี นาคดี
48อ.ดร นวพร วรศิลป์ชัย
49นาย นวพล คูสุวรรณ์
50นางสาว นันทนา มาก็แสน
51นางสาว นันทิชา ผาละนัด
52นาย นิคม ช่วยสุข
53นาย นิคม ยังกองแก้ว
54นางสาว ปภัสสร โสดา
55นางสาว ปัณณ์ชรัสมิ์ ฤทธิ์ชัยนาม
56นางสาว ปาณิสรา แอ่นปัญญา
57นางสาว ปาณิสรา แอ่นปัญญา
58น.ส. ปิยะฉัตร เฮงจิตตระกูล
59นส. ปิยะนุช เภขวา
60นางสาว ปุญญิศา ไชยวรรณ
61นาย พงษ์ศักดิ์ วังสุยะ
62นางสาว พนิดา หอนกกลาง
63นางสาว พรศิริ แก้ววชิต
64นางสาว พิชชากร อ่ำใจ
65นางสาว พิชชานันท์ แซ่โง้ว
66นางสาว พิมพ์ชนก ธวัชชยคุณ
67นางสาว พิมพ์ชนก แซ่ลี้
68นางสาว พิมพ์พันธุ์ โม่งปราณีต
69นางสาว พีรญา พลัดเกตุ
70นางสาว ฟาราห์ บอเถาะ
71ทนพญ ภควดี ดอนแก้ว
72นางสาว ภัคจิรา ธุวะคำ
73นางสาว ภัสพร แซ่เตียว
74นางสาว ภาฤณี พรหมจินดา
75นาย ภาสกร กุลธรนฤพาน
76นางสาว มนัสวรรณ ศิริบาน
77นางสาว มัลลิกา สิงห์ลอ
78นางสาว มานิตา สุดชู
79นางสาว มาริษา หัตถการบัญชา
80นางสาว มาริษา หัตถการบัญชา
81นางสาว ระวีวรรณ มิ่งขวัญโพธิ์ทอง
82นางสาว รัชนีวรรณ ต่ายเพ็ชร
83นางสาว ลักษมี นะพะการ
84นางสาว วรรณุษา แก้วจรัส
85นางสาว วราภรณ์ เพชรแสนค่า
86นางสาว วัชรินทร ฟักนาค
87นางสาว วิจิตรา สุขรมย์
88นาง วิลาวัลย์ ปลื้มสุข
89นาย วิษณุกร พุทธบาล
90นางสาว ศิรดา ผลโสตร์
91นางสาว ศิริรัตน์ ปุกคำ
92นางสาว ศุจิกา ณ ลำปาง
93นาย ศุภโชค เศรษฐากา
94นาง สง่า พิมสุตตะ
95นางสาว สมฤทัย สัตย์มั่น
96นางสาว สวรรยา อำนาจ
97นาง สิริญาพร สุธัมมา
98นางสาว สิรินาถ กล้าแรง
99น.ส. สุจิตรา คำบ่อ
100นางสาว สุทาทิพย์ ใหม่เทพ