ข่าว


 

สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตฯ ท.น.1-13500

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง และจำนวนภาพถ่ายที่ต้องดำเนินการ ตามนี้

  1. เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก ในครั้งนี้ท่านต้องดำเนินการส่งภาพถ่าย ตามกำหนด จำนวน 2 ภาพ สำหรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ส่งมาพร้อมการต่ออายุใบอนุญาต)
  2. เรื่องต่ออายุใบอนุญาต ในครั้งนี้ท่านต้องดำเนินการส่งภาพถ่าย ตามกำหนด จำนวน 3 ภาพ สำหรับติดใน สทนพ.21 จำนวน 1 ภาพ และใบประกอบวิชาชีพ 1 ภาพ สำรอง 1 ภาพ
  3. รวมภาพที่ต้องส่งจำนวน 5 ภาพ (ติดแบบ สทนพ.21 1 ภาพ แยกส่ง 4 ภาพ)
2018-04-20
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 15
วันอบรม 20/09/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 7
วันอบรม 14/09/2561
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
วันอบรม 23/08/2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 20/08/2561
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 24
วันอบรม 13/08/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 เรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันและการควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต
วันอบรม 24/07/2561
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “From ABC to NGS in virology: Molecular diagnosis and genetic characterization of influenza and other viruses”
วันอบรม 24/07/2561
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 28
วันอบรม 23/07/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Anaerobic bacteria จ.ขอนแก่น
วันอบรม 23/07/2561
การประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
วันอบรม 19/07/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 6
วันอบรม 13/07/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Method Verification and Uncertainty
วันอบรม 12/07/2561