ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 4
วันอบรม 25/11/2562
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ “จากไม่รู้สู่ความชำนาญระดับชาติและนานาชาติ”
วันอบรม 01/11/2562
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 3
วันอบรม 25/09/2562
โครงการประชุมวิชาการ The 12th Pacific Society for Reproductive Medicine : The Future is Now
วันอบรม 24/09/2562
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 18
วันอบรม 19/09/2562
Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Why
วันอบรม 22/08/2562
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 27
วันอบรม 19/08/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 5 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 19/08/2562
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 12
วันอบรม 16/08/2562
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยทางการแพทย์
วันอบรม 02/08/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Statistics for Clinical Laboratory: Management System
วันอบรม 01/08/2562
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันอบรม 31/07/2562