ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 4
วันอบรม 25/11/2562
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 3
วันอบรม 25/09/2562
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 18
วันอบรม 19/09/2562
Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Why
วันอบรม 22/08/2562
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 27
วันอบรม 19/08/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 5 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 19/08/2562
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 12
วันอบรม 16/08/2562
โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รุ่นที่ 6 เรื่อง Clinician perspective on HbA1C as a monitoring tool และ challenge in HbA1C measurement
วันอบรม 24/07/2562
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 31
วันอบรม 08/07/2562
เทคนิคการแพทย์วิจัย เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเพิ่มคุณค่างานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ และแหล่งเงินทุน
วันอบรม 04/07/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
วันอบรม 02/07/2562
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 2
วันอบรม 25/06/2562