ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 15
วันอบรม 20/09/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 7
วันอบรม 14/09/2561
Essential Laboratory Testing in Medical Investigations
วันอบรม 23/08/2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ครั้งที่ 4 (Modern Medical Laboratory Management)
วันอบรม 20/08/2561
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 24
วันอบรม 13/08/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 เรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันและการควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต
วันอบรม 24/07/2561
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “From ABC to NGS in virology: Molecular diagnosis and genetic characterization of influenza and other viruses”
วันอบรม 24/07/2561
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 28
วันอบรม 23/07/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Anaerobic bacteria จ.ขอนแก่น
วันอบรม 23/07/2561
การประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
วันอบรม 19/07/2561
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 6
วันอบรม 13/07/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Method Verification and Uncertainty
วันอบรม 12/07/2561