ข่าว

เชิญ Download คู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกคู่มือการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ จะดำเนินการจัดส่งรูปเล่มไปยังเขตสุขภาพ จำนวน 100 เล่ม/เขตสุขภาพ

ท่านสามารถ Download คู่มือได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ: Open HIV testing guideline for MT
2017-05-22