ข่าว

ทีมบริหารและประธานคณะอนุกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศแต่งตั้งทีมบริหาร และประธานคณะอนุกรรมการ 8 คณะ

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563 มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

 1. รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ       นายกสภาเทคนิคการแพทย์
 2. ทนพญ.สมพิศ ปินะเก                                  อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ คนที่ 1
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.จิตรบรรจง ตั้งปอง    อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ คนที่ 2
 4. ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล                         เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์
 5. ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร                          รองเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์
 6. ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์                              ประชาสัมพันธ์
 7. ทนพญ.อารีย์ ประสิทธิพยงค์                          รักษาการเหรัญญิก
และนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ลงนามประกาศแต่งตั้ง ประธานคณะอนุกรรมการ จำนวน 8 คณะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
 1. ดร.ทนพญ.สลักจิตร ชุติพงษ์วิเวท          ประธานคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ
 2. ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์                     ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 3. ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์                 ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย
 4. ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร                 ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
 5. รศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ              ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
 6. รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ            ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 7. รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร              ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
 8. ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์                  ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ทั้งนี้ทั้งคณะผู้บริหารสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการทั้ง 8 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ2560-2563
ไฟล์แนบ: Open ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการ รองเลขาฯ ปชส และเหรัญญิกไฟล์แนบ: Open ประกาศแต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ 8 คณะ
2017-05-22