ข่าว

ประกาศ รับสมัครและการสอบความรู้ที่ 2/2560

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้เพื่อการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ 2/2560

การรับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 -  1 กรกฎาคม  2560
สมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ www.mtc.or.th
*** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
หากท่านไม่มีรายชื่อโปรดแจ้งมายังสภาเทคนิคการแพทย์ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 วัน หากพ้นกำหนดสภาเทคนิคการแพทย์จะยึดถึอตามประกาศรายชื่อที่ได้ประกาศไว้แล้วนั้น
 

วันที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

สถานที่สอบ  สนามสอบในส่วนกลาง ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
สนามสอบภูมิภาค แบ่งเป็น ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.นเรศวร ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์

จำนวนที่นั่งสอบ
ส่วนกลาง
รพ.ราชวิถี   จำนวนรับ 650 ที่นั่ง รับได้ 650 ที่นั่ง

ส่วนภูมิภาค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                จำนวนรับ  100 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก   15 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                จำนวนรับ  300 ที่นั่ง  
รับผู้สมัครสอบภายนอก 250 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์             จำนวนรับ    75 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก   10 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร                   จำนวนรับ    50 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก     0 ที่นั่ง (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ของคณะ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       จำนวนรับ    60 ที่นั่ง  รับผู้สมัครสอบภายนอก     0 ที่นั่ง (เฉพาะนักศึกษาจบใหม่ของคณะ)
 
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th
(ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์)

รายละเอียดอยู่ในประกาศ (เอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้)

 
ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบ2/2560ไฟล์แนบ: Open ใบสมัครสอบความรู้ (สทนพ.6), ใบรับรองแพทย์ (สทนพ.๑๗)
2017-06-07