ข่าว

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสภาวิชาชีพสุขภาพและปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ประธานคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ ได้ร่วมลงนาม "คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย" เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการบริบาลสุขภาพ

เนื้อหา สามารถ download ได้จากไฟลล์แนบด้านล่างครับ

จัดทำและเสนอโดย สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์
ไฟล์แนบ: Open คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
2015-10-08