ข่าว

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง"

ขอเชิญหน่วยงานที่จัดกิจกรรม "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" Download เอกสารบันทึกผล

ขอเชิญหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ที่ดำเนินการบริการประชาชนในโครงการ \"60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง\" ทุกเขตสุขภาพ ได้ Download เอกสาร

  1. ตารางบันทึกผล 60 ปี แบบ Excel Document
  2. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพในงาน 60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง แบบ Word document

เพื่อบันทึกข้อมูล และส่งกลับเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว โดยบันทึกใส่ใน CD และส่งมาที่ mtprabhop@gmail.com เพื่อดำเนินการรวบรวมและแจ้งผลการดำเนินการต่อกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ไฟล์แนบ: Open แบบบันทึกการตรวจสุขภาพไฟล์แนบ: Open ตารางบันทึกผล
2017-06-12