ข่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้องงานประชุม MTC-LA ปี 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
จำนวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย
1. MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
2. MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
3. MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560
4. MTC-LA-09 : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ

สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ในสังกัด เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว
โดยการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

เอกสารแนบเป็น
  1. หนังสือปะหน้า และโครงการอบรมทุกโครงการฯ (ทุกการอบรมใช้หนังสือปะหน้าฉบับเดียวกัน)
  2. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ แสดงรุ่นที่จัด
ไฟล์แนบ: Open หนังสือปะหน้าและโครงการอบรมทุกโครงการฯไฟล์แนบ: Open แผ่นพับการประชุมปี2561
2017-11-29