ข่าว

สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงาน 2560

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสมรรถนะวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานการฝึกงาน จากการประชุม
ระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อาจารย์สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
ทุกสาขาวิชา และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับบัณฑิต
จบใหม่ ในส่วนของมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานการฝึกงานใช้เป็นแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และการจัดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิทยาการก้าวหน้าและเทคโนโลยีนำสมัย ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 3/2560 ให้ประกาศใช้ได้
ไฟล์แนบ: Open สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงาน 2560
2017-12-08