ข่าว

แจ้งผลการทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ตามที่สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 12 (2) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้วนั้น
สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งผลการพิจารณาการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. สภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเรื่องและมีมติให้ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต่อสมาชิกเป็นระยะเวลา 30 วัน
2. ผลการทำประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้นำเข้าที่ประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอประกาศผลการทำประชาพิจารณ์ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
  1. ใช้คำว่า \"ทนพ.\" ในเพศชาย และ \"ทนพญ.\" ในเพศหญิง     ได้ 61.51%
  2. ใช้คำว่า \"ทนพ.\" ในเพศชาย และเพศหญิง                         ได้ 31.69%
  3. ใช้คำว่า \"ทน.\"   ในเพศชาย และเพศหญิง                         ได้   7.80%
4. สภาเทคนิคการแพทย์ จะดำเนินการออกประกาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ไฟล์แนบ: Open สรุปผลประชาพิจารณ์การใช้คำนำหน้า
2018-01-18