ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
(ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.amtt.org/content/view/50

ร่วมเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง \"นายกสมาคมฯ\" ได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได้ประกาศกำหนด 


2018-01-29