ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับใหม่

สภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามความสมัครใจ
และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยความเห็นชอบของสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

สภาเทคนิคการแพทย์ จึงยกเลิกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ประกาศกำหนดอักษรย่อ
“ทนพ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศชาย
“ทนพญ.” นำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพศหญิง
ไฟล์แนบ: Open ประกาศกำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2018-01-29