ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์

ขอแจ้งการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ

1.  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ

2.  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้)

3. สำหรับ ท.น. 1 ถึง ท.น. 17086 ท่านเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์อยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการใดๆ

 

ผู้สมัครสามารถดำเนินการตามเอกสารที่แนบ และ Download เอกสารได้ที่ http://www.mtcouncil.org/site/document/view/1043/แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

 

ในส่วนของผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว ท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ไฟล์แนบ: Open การสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์
2018-04-12