ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อสงสัยในประเด็นกฏหมาย

สภาเทคนิคการแพทย์ มีหนังสือที่ สทนพ.11.439/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ตอบข้อประเด็นที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือสอบถามมายังสภาเทคนิคการแพทย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือดในการให้บริการในสถานพยาบาลเคลื่อนที่ โดยผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มาตรา 28 (6) กำหนดไว้ว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ซึ่งประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพอื่นตามข้อจำกัดและเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะหรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น” จึงขอหารือว่าการเจาะเลือดโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ สามารถกระทำได้หรือไม่ หากสภาวิชาชีพนั้นยังไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 

2. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มาตรา 28 (5) กำหนดไว้ว่า “บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ” จึงขอหารือว่ากรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท พยาบาลทำการเจาะเลือดภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์สามารถกระทำได้หรือไม่

โดยสรุป กรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท มิใช่การทำเพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการรักษาโรค เพราะการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัทเป็นการประเมินภาวะสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วย แม้จะได้มีการแก้ไขข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในเรื่องการเจาะเลือดแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลก็ไม่สามารถกระทำการเจาะเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้ไว้ในกรณีนี้

เนื้อหาทั้งหมดปรากฎในเอกสารแนบ และขอให้นักเทคนิคการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลเอกชนได้ทำความเข้าใจในประเด็นกฎหมาย และชี้แจงไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการดูแลสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป สำหรับสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายที่หารือนี้ อย่าได้นำมาปะปนกัน

มีข้อสงสัยสามารถติดต่ออนุกรรมการกฎหมายสภาเทคนิคการแพทย์ เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ 092 849 8510

ไฟล์แนบ: Open /
2019-01-27