ข่าว

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

          ปัจจุบัน ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพมีการปรับตัวขนานใหญ่  วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ก็มีการปรับตัวรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการผลักดันให้นักเทคนิคการแพทย์ เป็น “นักเทคนิคการนแพทย์ 4.0” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และแผนยุทธศาสตร์ MOPH 4.0 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นนโยบาย PPP : Promotion, Prevention, Protection ( ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง) ด้วย ประกอบกับการประกาศนโยบาย Genomics Thailand 4.0/Precision medicine ในการดูแลสุขภาพประชาชน ทำให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องตื่นตัว และเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยปรับบริบทของเทคนิคการแพทย์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยี  ทั้งนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาชีพ การกำหนดมาตรฐานประกอบวิชาชีพ และการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ

          ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี Technology disruption เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Automation with auto-validation ตามมาด้วย AI (Artificial intelligence) ส่งผลกระทบต่อ Machine based profession ซึ่งคือ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนั้น เทคนิคการแพทย์ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบท ให้สามารถอยู่ในระบบสุขภาพได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ในเวลาอันใกล้นี้ พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ ที่ได้กำหนดให้ทุกวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งรวมทั้งเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนจะมีผลบังคับใช้  เทคนิคการแพทย์จะต้องปรับบริบทออกสู่ชุมชน ร่วมกับสหวิชาชีพดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ขณะที่การให้บริการในห้องปฏิบัติการจะต้องเพิ่มงาน Excellence laboratory  ด้าน Genomics/ Precision Medicine รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

         โดยนับจากนี้ไป นักเทคนิคการแพย์ที่อยู่ในระบบสุขภาพ จะต้องมีการพัฒนาเข้าสู่นโยบายบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไป   โดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

         ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ในนามของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2560-2563 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดอำนวยพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ มีพลังความคิด พลังปัญญา จิตใจ และความสามารถที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่การงาน เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนวิชาชีพให้ก้าวพ้นปัญหาอุปสรรค และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา  นั่นก็คือการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของชาติ ให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป

 

                                                                                                                             รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

                                                                                                                         นายกสภาเทคนิคการแพทย์

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                       

ไฟล์แนบ: Open สาร_1ไฟล์แนบ: Open สาร_2
2018-12-30