ข่าว

การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563 - 2566 ด้วย e-Vote

มิติใหม่ของวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การเลือกตั้งที่สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ด้วยระบบ e -Vote

โดย รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

 

 

จากการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2563 - 2566 ที่จะถึงนี้ ทางคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (อกกต.) โดยมี รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการนำระบบการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

การนี้ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระปี พ.ศ.2563 - 2566 ได้ให้สัมภาษณ์แก่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สภาเทคนิคการแพทย์ดังนี้

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ที่มีส่วนทำให้ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ ฉบับที่ 2 .. 2563 ได้ประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 มกราคม 2563 

ส่วนตัวผมรู้สึกหายเหนื่อยและดีใจว่าได้ทำสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วในการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Voting) เพื่อยกระดับของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และต้องการทำให้สมาชิกมีโอกาสร่วมเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ มากขึ้นเพื่อจะได้กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้จากการเลือกตั้งมีความภาคภูมิใจว่าได้มาจากเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาฯ

E Voting เป็นสิ่งใหม่สำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต้องทำด้วยความรัดกุม โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนั้นเจ้าหน้าที่สภาฯ ผู้รับผิดชอบทุกคนตั้งใจทำงานนี้ (การออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ฯ) ด้วยความรอบคอบ แข่งกับเวลาเพื่อให้ทันกับกรอบเวลาในการเลือกตั้ง และต้องคอยชี้แจงกับสมาชิก

ข้อคำถามเรื่องมีสื่อนอกได้ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับของสภาฯดังกล่าวก่อนสภาเทคนิคการแพทย์จะแขวนบน website: http://www.mtcouncil.org นั้น รศ.ทนพ.สมชาย ให้แง่คิดว่า

การที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อบังคับของสภาฯ ฉบับนี้ที่ทราบด้วยวิธีการใดก็ตาม ก่อนประชาสัมพันธ์ของสภาฯดำเนินการ ถือว่าเขาช่วยประชาสัมพันธ์ เราก็ประชาสัมพันธ์ของเราตามปกติถือว่ายังเป็นข่าวสดอยู่ครับ ขอให้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของสภาต่อไป

รศ.ทนพ.สมชาย ทิ้งท้ายต่อว่า

ขอบคุณประชาสัมพันธ์สภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาฯ ที่ช่วยกันดำเนินการเรื่องนี้ และจะมีข้อมูลเรื่องการทำ E-voting ให้ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกสภาฯ ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ

2020-01-22