ข่าว

แนวทางการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ

แนวทางการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล และใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ท่านสามารถ Download file ที่แนบมาเพื่อยื่นพร้อมเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ในระบบ และใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ สำหรับ \\\"สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก\\\" ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ อนุโลมยกเว้น จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

แนวทางปฏิบัติ
  1. กรอกรายละเอียดในเอกสาร สทนพ.๑๓ (ตามแนบ)
  2. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล และการดำเนินการอื่นๆ
  3. สำหรับข้อมูลต่างๆ สามารถปรับปรุงได้ในฐานข้อมูลของท่านเอง ทั้งนี้เว้นแต่ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
ไฟล์แนบ: Open ป้ายประกาศไฟล์แนบ: Open เอกสารคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาต สทนพ.๑๓
2015-10-19