ข่าว

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วยคะแนน CMTE

สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘ และเอกสารสรุปสาระสำคัญของประกาศ

ประกาศฉบับนี้ มีเนื้อหาสำคัญ
  1. การแบ่งประเภท และชนิดกิจกรรม
  2. คำนิยาม ความหมายของกิจกรรมที่สามารถนำมาบันทึกคะแนน CMTE
  3. เงื่อนไข หลักเกณฑ์การกำหนดคะแนน CMTE ของกิจกรรม
  4. ข้อกำหนดในการส่งเอกสารเพื่อบันทึกคะแนน CMTE

สรุปสาระสำคัญของประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์
สำหรับเป็นแนวทางที่สรุปมาจากประกาศฯ
ไฟล์แนบ: Open ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วยคะแนนของศูนไฟล์แนบ: Open สรุปสาระสำคัญของประกาศสภาเทคนิคการแพทย์
2016-02-26