ข่าว

คำแนะนำการบันทึกกิจกรรมและรายนามสถาบันหลัก/สมทบ CMTE

เอกสารสรุปคำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมเพื่อคะแนน CMTE จากประกาศสภาว่าด้วยเงื่อนไข หลักเกณฑ์ กำหนดคะแนนของศูนย์ CMTE ประกาศเมื่อ05112015

รายนามสถาบันหลัก/สมทบ ที่สถาบันต้องเป็นผู้บันทึกคะแนนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไฟล์แนบ: Open สรุปสาระของประกาศเงื่อนไขไฟล์แนบ: Open รายนามสถาบันหลัก/สมทบ
2016-09-06