ข่าว

ความเห็นภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

แนวทางการตรวจคัดกรองตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว

สภาเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมให้ความเห็นกับภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ เรื่องนี้โดยมุ่งเน้น

สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความเห็นว่าการเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจคัดกรองเบื้องต้นและการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากตัวอย่างเลือด เป็นการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ทั้งนี้การตรวจดังกล่าวจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพให้เกิดความถูกต้อง ปลอดภัย และต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการในพื้นที่เป็นสำคัญ

จากความเห็นดังกล่าว มุ่งเน้น \"การเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจคัดกรองเบื้องต้นและการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากตัวอย่างเลือด เป็นการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์\" เป็นสำคัญ
ไฟล์แนบ: Open ความเห็นภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ
2017-05-31