ข่าว

ขอเชิญทำประชามติ คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สืบเนื่องจาก การประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ฉบับใหม่) จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้างซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ประกอบกับมีสมาชิกฯ ใช้มาตรา ๑๒(๒) แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเป็นบันทึกข้อความถึงสภาเทคนิคการแพทย์ เลขที่รับ ๔๙๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มายังคณะกรรมการสภาฯ เพื่อพิจารณายกเลิกประกาศฯดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงมีมติให้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบวิชาชีพโดยรวม และเพื่อให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูลพิจารณาต่อไป

ช่วงเวลาการร่วมแสดงความคิดเห็น ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการแสดงตัวตนที่ชัดเจน และป้องกันการแอบอ้างใช้สิทธิของสมาชิกโดยมิชอบ ทางสภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอความร่วมมือในการใส่เลขที่ ท.น. และเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก และคำนำหน้าชื่อผู้ประกอบฯ ที่เป็นผลจากการสำรวจจะนำมาสรุปผลแจ้งให้ทราบต่อไป และสมาขิกฯสามารถนำไปใช้เป็นคำนำหน้าได้ตามความสมัครใจเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสาธารณชน

จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ แสดงความคิดเห็นผ่าน แบบแสดงความคิดเห็นต่อ การใช้คำนำหน้าชื่อฯ ได้ที่ลิงค์ https://www.surveycan.com/survey183091 หรือสแกน QR code ที่ป้ายประกาศ ส่งกลับภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

2017-11-24