ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ มีความเห็น ต่อ (ร่าง)พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ........

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งหนังสือไปยังแพทยสภา แสดงความเห็น และความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นต้องถูกละเมิดสิทธิจากสาระในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในมาตรา 4 คำนิยาม “บริบาลเวชกรรม” ที่มีการกำหนดว่า “...การกระทำต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ หรือสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย” ข้อความดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาจเป็นช่องทางให้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 28 (4) (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ด้วย ทั้งที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็สามารถกระทำได้อยู่แล้ว จึงเห็นว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  นอกจากจะก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้ว ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการประกอบวิชาชีพและการกำกับดูแลซึ่งไม่เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ
2018-01-04