ข่าว

ขอความร่วมมือในการจัดการการฝึกงานให้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่เทคนิคการแพทย์

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอความร่วมมือสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ให้รับ
นิสิตนักศึกษาเข้าฝึกภาคปฏิบัติ เฉพาะนิสิตนักศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรา 28 และ มาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
 
ประกาศ ในเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ: Open ประกาศขอความร่วมมือในการฝึกงาน
2018-03-15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง