ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กระ

สืบเนื่องจากการจัดประชุมเทคนิคการแพทย์สัญจร ในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงสาธาณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคการแพทย์ และการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-13.00น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชมรมเทคนิคการแพทย์ กสธ. ชมรมเทคนิคการแพทย์ รพศ./รพท. ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ  

ได้ข้อสรุปการหารือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ในครั้งนี้ โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้เตรียมเนื้อหาเพิ่มเติมในแต่ละด้าน เพื่อนำข้อมูลเข้าประชุมปรึกษาหารือครั้งต่อไป ได้แก่่

  1. ด้านอัตรากำลัง ให้ทบทวน FTE ข้อมูลเชิงตัวเลข การผลิตนักเทคนิคการแพทย์ Demand และ Supply ทั้งภาพรวมของกระทรวงและภาพรวมในอนาคต 
  2. ด้านอนาคตงานเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่จะรองรับประเทศไทย 4.0 และให้เชื่อมโยงกับอัตรากำลัง 
  3. ด้านการวางแผนออกแบบพื้นฐานของประเทศกับห้องปฏิบัติการ ด้านความมั่นคง การลงทุน การตั้งรับเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เชื้อดื้อยา เชื้ออุบัติใหม่
  4. ด้านโครงสร้างเครือข่ายและเนื้องานตอบสนองต่อความต้องการของกระทรวง ประเทศ และประชาชน
2018-11-14

ข่าวที่เกี่ยวข้อง