กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สำหรับการประเมินตำแหน่ง”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.นิชา เจริญศรี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/04/2561 ถึงวันที่ 26/04/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-005-18-04-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ
เอกสารประกอบ: open ประวัติวิทยากร

วันที่บันทึกโครงการ 2017-10-02 13:49:21