กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/03/2561 ถึงวันที่ 23/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-062-18-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2017-12-01 08:27:45