กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ กลุ่มผู้ใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พนิดา ไชยฤทธิ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 20/02/2561 ถึงวันที่ 21/02/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-022-18-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ร่างโครงการและตารางการประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-03 11:08:21