กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : การประชุมโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายเภสัชพันธุศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 1 (The 1st SEAPHARM-IRN meeting in Bangkok)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บุษกร จักขุจันทร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 22/02/2561 ถึงวันที่ 23/02/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและห้องประชุมชั้น 23 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-058-18-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนา IRN ครั้งที่1
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2018-02-05 10:38:54