กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : ภ.ปรสิตวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง "การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นารีรัตน์ สายธิไชย (nareerat2511@hotmail.com)
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/05/2561 ถึงวันที่ 25/05/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ภ.ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-18-05-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ขออนุมัติในหลักการAA61000694 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา"
เอกสารประกอบ: open กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

วันที่บันทึกโครงการ 2018-04-17 10:45:58