กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี เทคนิคการแพทย์ และ 36 ปี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : คุณภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 19/07/2561 ถึงวันที่ 20/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมโฆษะ จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-005-18-07-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือขออนุมัติจัดโครงการและโครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2018-05-01 10:15:02