กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพทางหองปฏิบัติการ : Sigma in Practice and Autoverfication
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวณัชชา ศรุติไพศาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/09/2561 ถึงวันที่ 25/09/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาคาร อปร. ชั้น 11 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-085-18-09-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2018-09-10 15:16:47