กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 เรื่อง Key success to R2R: From finding topic to publication and applications
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ ทองช่วย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2562 ถึงวันที่ 22/02/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม โ่รงแรมเรือนเอื้องคำ จังหวัด พะเยา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-068-19-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ตัวโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 เรื่อง Key success to R2R: From finding topic to pub

วันที่บันทึกโครงการ 2018-11-29 14:37:44