กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จุลชีววิทยาคลินิกยุคใหม่: ความท้าทายและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น (Modern clinical microbiology: new challenges and solutions for better and faster results)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/04/2562 ถึงวันที่ 27/04/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-030-19-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการ เรื่องจุลชีววิทยาคลินิกยุคใหม่

วันที่บันทึกโครงการ 2018-12-19 13:13:13