กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุพรรณี สุวรรณศรี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 12/03/2562 ถึงวันที่ 15/03/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-025-19-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open (ร่าง) กำหนดการ
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-03 14:39:36