กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การดูแลรักษาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค ตามแนวปฏิบัติของประเทศไทยในปัจจุบัน”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวศิริทิพย์ พฤกษ์ทยานนท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 22/02/2562 ถึงวันที่ 22/02/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-02-004-19-02-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ CMB-62
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ CMB-62

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-18 09:37:21