กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 7
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางวัจนา ช่างทอง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 01/03/2562 ถึงวันที่ 01/03/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-19-03-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-30 10:49:57