กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจอื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 11/11/2563 ถึงวันที่ 13/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-02-031-20-05-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ส่ง CMTE-การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

วันที่บันทึกโครงการ 2020-03-02 17:24:57