กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมควบคุมโรค
ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2563 แก่บุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่1
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ศรัญญา ไชยกิจ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/08/2563 ถึงวันที่ 04/08/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-026-20-08-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการวันที่3-4 สิงหาคม 63
เอกสารประกอบ: open หลักสูตรอบรม GL2020 วันที่ 3-4 สค. เชียงใหม่

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-15 09:36:31