กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการเพื่ออัพเดตสถานการณ์ TB ในประเทศไทยและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จินดาหรา จองทรัพย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/11/2563 ถึงวันที่ 23/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-018-20-11-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-08-31 11:24:53