กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการแบบแม่นยำเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ซ้ำด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ในเขต EEC (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พรอนันต์ เกื้อไข่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 01/03/2564 ถึงวันที่ 27/03/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ออนไลน์ และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-093-21-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-03 10:51:05