กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/05/2564 ถึงวันที่ 22/05/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-005-21-05-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-24 09:23:32