โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง รุ่นที่ 1
สถานที่ :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 18/02/2562 - 20/02/2562 คะแนน :: 0.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 02/02/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 9
สถานที่ :: โรงแรมดวงตะวัน
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 22/02/2562 - 22/02/2562 คะแนน :: 6.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/02/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง รุ่นที่ 2
สถานที่ :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 07/03/2562 - 09/03/2562 คะแนน :: 0.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 13/02/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 16
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 21/03/2562 - 23/03/2562 คะแนน :: 19.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/03/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 10
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 29/03/2562 - 29/03/2562 คะแนน :: 6.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/03/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA 01 รุ่น 30
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 08/04/2562 - 09/04/2562 คะแนน :: 15.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/03/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 11
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 03/05/2562 - 03/05/2562 คะแนน :: 6.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/04/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 02 รุ่นที่ 26
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 03/06/2562 - 05/06/2562 คะแนน :: 19.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/05/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 17
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 20/06/2562 - 22/06/2562 คะแนน :: 19.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/06/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA 01 รุ่น 31
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 08/07/2562 - 09/07/2562 คะแนน :: 15.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/06/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน