โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
สถานที่ :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 25/02/2561 - 25/02/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/02/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคอิสาน
สถานที่ :: กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 05/03/2561 - 05/03/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/02/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 4
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 16/03/2561 - 16/03/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/03/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและตะวันออก
สถานที่ :: โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 22/03/2561 - 22/03/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 16/03/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่น 26
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 26/03/2561 - 27/03/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/03/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-02 รุ่นที่ 22
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 09/04/2561 - 11/04/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/04/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 12
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 19/04/2561 - 21/04/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/04/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 5
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 18/05/2561 - 18/05/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/05/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่น 27
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 28/05/2561 - 29/05/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/05/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-02 รุ่นที่ 23
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 11/06/2561 - 13/06/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/06/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน