โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 5
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 18/05/2561 - 18/05/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/05/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่น 27
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 28/05/2561 - 29/05/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/05/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-02 รุ่นที่ 23
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 11/06/2561 - 13/06/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/06/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 13
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 21/06/2561 - 23/06/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/06/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 6
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 13/07/2561 - 13/07/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/07/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่น 28
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 23/07/2561 - 24/07/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/07/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-02 รุ่นที่ 24
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 13/08/2561 - 15/08/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/08/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 7
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 07/09/2561 - 07/09/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/09/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 20/09/2561 - 22/09/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/09/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน